Neogene afzettingen in de zuidelijke Noordzee

Deze website geeft een overzicht van een interpretatie van de Nederlandse Tertiaire en Kwartaire afzettingen. Naast beschrijving van verschillende afzonderlijk formaties zijn artikelen opgenomen over tektoniek, grondwater, sonderingen en chemie  Aan de hand van een databank van boringen, analyses en andere geo-informatie is een indeling gemaakt van deze afzettingen.
Deze informatie is in een raamwerk gevoegd wat als doel heeft een chronologische indeling te geven van de geologische zaken die speelden in de periode die plaatvond na de afzetting van de Krijt afzettingen. Voorts kan hiermee een grote hoeveelheid geo-informatie, die vanuit verschillende disciplines in Nederland bekend, is in een raamwerk worden ingepast.

Hierna is met behulp van de dateringen en het sequentieoverzicht een indeling gemaakt naar de diepteligging en daarmee de tektoniek van dit deel van het Noordzeebekken. De sequenties zijn voorts beoordeeld op hun geohydrologische eigenschappen. Deze konden weer gekoppeld worden aan hydrochemische parameters van de ondergrond. 

In maart 2019 zijn met behulp van python (scripts toegevoegd) k-waarde kaarten voor geheel Nederland gemaakt. Met behulp hiervan kan snel een overzicht worden gemaakt van de doorlatendheid van de ondergrond per diepte traject (ten opzichte van [m NAP].

Dit jaar gaan meerdere python analyses volgen, in het kader van het Open Source principe.

In het naastliggende overzicht (zie de hoofdpagina) wordt een indeling gegeven naar onderwerpen. Voor het lezen is Adobe Reader noodzakelijk.

 

Haghorst 04-03-2019

 

info@rvde.nl